De Verandermonitor® ondersteunt organisaties bij het realiseren van de gewenste verandering. Voortdurend investeren in onderzoek waarborgt onze effectiviteit.

Onderzoek

Met onderzoek houden we onze kennis op peil en ontwikkelen wij nieuwe inzichten. De wetenschappelijk publicaties laten zien dat er al veel onderzoek is verricht. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in de huidige praktijk.

De verbinding met onderzoek komt voort uit de achtergrond van De Verandermonitor. In 1996 is de basis voor De Verandermonitor gelegd in een universitair onderzoeksprogramma. In twee promotieonderzoeken zijn fundamentele vragen over De Verandermonitor aan bod gekomen en hebben wij een schat aan referentiemateriaal verzameld. De belangrijkste focus van het lopende onderzoek is hoe wij maximaal effect voor onze klanten kunnen behalen.

Lopend onderzoek

Het Nederlandse Verandermonitor Netwerk en het internationale Change Monitor Network werken samen aan onderzoek naar de huidige praktijk. Onze onderzoekspartners zijn:

De hoofdlijn in dit onderzoek richt zich op hoe De Verandermonitor organisaties helpt om te leren veranderen. Ook gaan we na wat de effecten zijn van de interventie op het verloop van veranderingsprocessen. Een belangrijke vraag daarbij is of wij de precieze invloed kunnen bepalen die De Verandermonitor heeft op het behalen van het gewenste resultaat van de verandering. Ten slotte willen wij weten wat de bijdrage is van de gecertificeerde senior adviseur en de gekozen wijze van begeleiding.

Een tweede lijn in het onderzoek is gericht op de doorontwikkeling van zowel de vragenlijst als de (internationale) toepassing van de interventie. Door op dit gebied inzichten te verkrijgen en te delen met de gecertificeerde senior adviseurs krijgen onze klanten altijd een state-of-the-art begeleiding.

Een derde lijn in het onderzoek naar De Verandermonitor richt zich op de ontwikkeling van een breder portfolio aan op onderzoek gebaseerde vragenlijsten en interventies. Zo is de TeamMonitor in samenwerking met het Nederlandse Verandermonitor Netwerk ontwikkeld. Voor deze onderzoekslijn onderhouden wij nauwe banden met de Monitorgroep, specialist in HR- en organisatieonderzoek en tevens onze vaste partner voor data-analyse en rapportage.

Achtergrond

De Verandermonitor is voortgekomen uit een onderzoeksprogramma van de Universiteit van Amsterdam. Het programma startte in 1996, onder leiding van prof. dr. Jaap Boonstra. De centrale vraag in het onderzoek is waarom het grootste deel van de veranderingen in organisaties mislukt, niet de gewenste resultaten behaalt of voortijdig wordt afgebroken. Tijdens promotieonderzoeken is onder meer nagegaan welke belemmeringen en succesfactoren voor verandering te onderscheiden zijn en in welke mate deze in de praktijk voorkomen.

Een van de inzichten uit het onderzoeksprogramma is dat enkelvoudige verklaringen voor het mislukken van veranderingen veelal ontoereikend zijn. Problemen zijn zelden terug te voeren op bijvoorbeeld alleen de structuur of cultuur van een organisatie. Evenmin volstaat het om de oorzaak alleen in organisatiekenmerken te zoeken. Problemen hebben juist vaak te maken met de aanpak van de veranderingen en de vormgeving van het proces. Tijdens het verloop van de veranderingen worden vraagstukken duidelijk die niet van te voren konden worden voorzien. Daarom is het van belang dat verloop te monitoren.

De vragenlijst die een onderdeel vormt van de Verandermonitor is geschikt voor het monitoren van een lopende verandering. Meten van de stand van zaken is echter niet voldoende. Weten wat er goed en minder goed gaat is voor onderzoek interessant, maar voor de praktijk gaat het vooral om de vraag wat je moet doen als je dat weet. Door de uitkomsten te zien als leermiddel en niet als meetinformatie, ontstaan mogelijkheden om te verbeteren.

Sinds 1998 wordt met de Verandermonitor gewerkt. De basis is de zogenaamde survey feedback methode. Diverse toepassingen hebben laten zien dat het bespreken van de uitkomsten met alle betrokken leidt tot relevante en betekenisvolle interactie over de situatie in een veranderen organisatie. Mensen leren van elkaar hoe ze de veranderingen ervaren, welke problemen ze zien en welke mogelijkheden voor verbetering er zijn. Door dat gezamenlijk te doen vindt verbreding plaats en versterkt het draagvlak voor de veranderingen. Dat is belangrijk en vaak hard nodig. In de meeste veranderingen vervullen het management en adviseurs namelijk een centrale rol, ook als voor de realisatie van die veranderingen een gezamenlijke inzet van mensen in de organisatie vereist is.

Promoties

Het promotieonderzoek van Kilian Bennebroek Gravenhorst vormt de start van De Verandermonitor. De inhoudelijke lijn in dat onderzoek gaat over belemmeringen en succesfactoren in complexe veranderingen. Kilian brengt een grote hoeveelheid theoretische deelverklaringen bij elkaar voor het slagen en falen van veranderingsprocessen. Deze integratie van organisatorische en procesmatige factoren zorgt voor een nieuwe en meer volledige blik op wat veranderen ingewikkeld maakt.

Een van de interessante uitkomsten is dat horizontale en verticale samenwerking lastig is tijdens veranderingen. Tegelijk is die samenwerking juist hard nodig om succes te behalen. De methodische lijn in het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van De Verandermonitor als interventie. Kilian gaat na wat er nodig is om met alle relevante betrokkenen in gesprek te brengen over de kwaliteit van het veranderingsproces. Het proefschrift bevat naast de theorie en methodeontwikkeling ook zes diepgaande case studies. De handelseditie is bruikbaar voor alle professionals die in organisaties met vragenlijsten werken.

Sterke staaltjes van samenwerking (proefschrift)
Beweging in veranderende organisaties (handelseditie) 

In het promotieonderzoek van Renate Werkman vindt verdieping en verbreding plaats. De inhoudelijke lijn gaat over waarom veranderingen vaak moeizaam verlopen. Het proefschrift laat zien wat verandermanagers kunnen doen om succes te behalen. Daarnaast laat Renate zien hoe in zeven organisaties interactiepatronen de veranderingen vastzetten. Zij geeft ook aan hoe De Verandermonitor helpt om zulke patronen te ontdekken en te doorbreken. Methodisch zorgt het proefschrift voor flinke verbreding door het thema veranderstrategieën toe te voegen.

Het proefschrift beschrijft verder inzichten uit de toepassing van De Verandermonitor in meer dan 400 organisaties. Deze organisaties zijn in te delen in vijf typerende patronen. Die beschrijven de manier waarop die organisaties veranderingen aanpakken en het succes dat zij daarmee hebben. Deze innovatieve, politieke, ongewisse, sceptische en cynische configuraties gebruiken wij als vergelijkingsmateriaal in de huidige Verandermonitor praktijk.

Werelden van verschil (proefschrift)
Complexiteit en weerbarstigheid in veranderingsprocessen (artikel)

Vraag de gratis brochure aan

en lees meer over o.a. Een mogelijke invulling van de aanpak, De temperatuurmeting, Het strategieweb, Open dialoog of juist een gericht gesprek over de uitkomsten en Een indicatie van de begeleidingskosten.